sCorPiuS poster

Poster 1000x2000

sCorPiuS poster at 1000x2000 and 600 dpi